Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

5 Cwestiwn i'w Gofyn Cyn Dewis Melin Ddiwedd

Ychydig o gamau yn y broses beiriannu sydd mor bwysig â dewis yr opsiwn offer gorau ar gyfer eich swydd. Cymhlethu’r broses yw’r ffaith bod gan bob teclyn unigol ei geometregau unigryw ei hun, pob un yn ganolog i ganlyniad eich rhan yn y pen draw. Rydym yn argymell gofyn 5 cwestiwn allweddol i'ch hun cyn dechrau'r broses dewis offer. Wrth wneud hynny, gallwch sicrhau eich bod yn gwneud eich diwydrwydd dyladwy wrth ddewis yr offeryn gorau ar gyfer eich cais. Bydd cymryd yr amser ychwanegol i sicrhau eich bod yn dewis yr offeryn gorau posibl yn lleihau amser beicio, yn cynyddu bywyd offer, ac yn cynhyrchu cynnyrch o ansawdd uwch.

Pa ddeunydd ydw i'n ei dorri?

Bydd gwybod y deunydd rydych chi'n gweithio gydag ef a'i briodweddau yn helpu i leihau eich dewis melin ddiwedd yn sylweddol. Mae gan bob deunydd set benodol o briodweddau mecanyddol sy'n rhoi nodweddion unigryw iddo wrth beiriannu. Er enghraifft, mae angen strategaeth beiriannu wahanol ar ddeunyddiau plastig - a gwahanol geometregau offer - nag y mae duroedd yn ei wneud. Bydd dewis teclyn gyda geometregau wedi'i deilwra tuag at y nodweddion unigryw hynny yn helpu i wella perfformiad a hirhoedledd offer.
Mae Offeryn Harvey yn stocio amrywiaeth eang o Felinau Diwedd Miniatur Perfformiad Uchel. Mae ei gynnig yn cynnwys offer wedi'i optimeiddio ar gyfer duroedd caled, aloion egsotig, duroedd aloi canolig, duroedd peiriannu am ddim, aloion alwminiwm, deunyddiau sgraffiniol iawn, plastigau a chyfansoddion. Os mai dim ond mewn un math o ddeunydd y bydd yr offeryn rydych chi'n ei ddewis yn cael ei ddefnyddio, mae'n debyg mai dewis melin ddiwedd deunydd-benodol fydd eich bet orau. Mae'r offer deunydd-benodol hyn yn darparu geometregau a haenau wedi'u teilwra sydd fwyaf addas ar gyfer nodweddion eich deunydd penodol. Ond os ydych chi'n anelu at hyblygrwydd peiriannu ar draws ystod eang o ddeunyddiau, mae adran melin ddiwedd bach Harvey Tool yn lle gwych i ddechrau.
Mae Helical Solutions hefyd yn darparu cynnyrch amrywiol wedi'i deilwra i ddeunyddiau penodol, gan gynnwys Aloion Alwminiwm a Deunyddiau Anfferrus; a Steels, Aloi High-Temp, a Titaniwm. Mae pob adran yn cynnwys amrywiaeth eang o gyfrifiadau ffliwt - o 2 felin pen ffliwt i Gorffenwyr Aml-Ffliwt, a gyda llawer o wahanol broffiliau, opsiynau cotio, a geometregau.

Pa weithrediadau y byddaf yn eu perfformio?

Gall cais ofyn am un neu lawer o lawdriniaethau. Mae gweithrediadau peiriannu cyffredin yn cynnwys:

  • Garw Traddodiadol
  • Slotio
  • Gorffen
  • Cyfuchlinio
  • Pluio
  • Melino Effeithlonrwydd Uchel

Trwy ddeall y gweithrediadau (au) sydd eu hangen ar gyfer swydd, bydd gan beiriannydd well dealltwriaeth o'r offer y bydd eu hangen. Er enghraifft, os yw'r swydd yn cynnwys brasio a slotio traddodiadol, byddai dewis Helical Solutions Chipbreaker Rougher i hogi mwy o ddeunydd yn well dewis na Gorffenwr gyda llawer o ffliwtiau.

Faint o Ffliwtiau sydd eu hangen arnaf?

Un o'r ystyriaethau mwyaf arwyddocaol wrth ddewis melin ben yw pennu cyfrif ffliwt cywir. Mae'r deunydd a'r cymhwysiad yn chwarae rhan bwysig yn y penderfyniad hwn.

Deunydd:

Wrth weithio mewn Deunyddiau Anfferrus, yr opsiynau mwyaf cyffredin yw'r offer 2 neu 3-ffliwt. Yn draddodiadol, yr opsiwn 2 ffliwt fu'r dewis a ddymunir oherwydd ei fod yn caniatáu ar gyfer clirio sglodion yn rhagorol. Fodd bynnag, mae'r opsiwn 3-ffliwt wedi profi llwyddiant wrth orffen a chymhwyso Melino Effeithlonrwydd Uchel, oherwydd bydd gan y cyfrif ffliwt uwch fwy o bwyntiau cyswllt â'r deunydd.

Gellir peiriannu Deunyddiau Fferrus gan ddefnyddio unrhyw le rhwng 3 a 14 ffliwt, yn dibynnu ar y llawdriniaeth sy'n cael ei pherfformio.

Cais:

Garw Traddodiadol: Wrth frashau, rhaid i lawer iawn o ddeunydd basio trwy ddyffrynnoedd ffliwt yr offeryn ar y ffordd i gael ei wagio. Oherwydd hyn, argymhellir nifer isel o ffliwtiau - a chymoedd ffliwt mwy. Defnyddir offer gyda ffliwtiau 3, 4, neu 5 yn gyffredin ar gyfer brasio traddodiadol.

Slotio: Dewis 4 ffliwt yw'r dewis gorau, gan fod y cyfrif ffliwt is yn arwain at ddyffrynnoedd ffliwt mwy a gwacáu sglodion yn fwy effeithlon.

Gorffen: Wrth orffen mewn deunydd fferrus, argymhellir cyfrif ffliwt uchel ar gyfer y canlyniadau gorau. Mae Melinau Diwedd Gorffen yn cynnwys unrhyw le o ffliwtiau 5-i-14. Mae'r offeryn cywir yn dibynnu ar faint o ddeunydd sydd ar ôl i'w dynnu o ran.

Melino Effeithlonrwydd Uchel: Mae HEM yn arddull garw a all fod yn effeithiol iawn ac arwain at arbedion amser sylweddol ar gyfer siopau peiriannau. Wrth beiriannu llwybr offer HEM, dewiswch 5 i 7-ffliwt.

Pa Dimensiynau Offer Penodol sydd eu Angen?

Ar ôl nodi'r deunydd rydych chi'n gweithio ynddo, y llawdriniaeth (au) sy'n mynd i gael eu perfformio, a nifer y ffliwtiau sy'n ofynnol, y cam nesaf yw sicrhau bod gan eich dewis melin ddiwedd y dimensiynau cywir ar gyfer y swydd. Mae enghreifftiau o ystyriaethau allweddol yn cynnwys diamedr torrwr, hyd y toriad, cyrhaeddiad a phroffil.

Diamedr Torri

Diamedr y torrwr yw'r dimensiwn a fydd yn diffinio lled slot, a ffurfir gan ymylon torri'r offeryn wrth iddo gylchdroi. Gall dewis diamedr torrwr sydd o'r maint anghywir - naill ai'n rhy fawr neu'n fach - arwain at beidio â chwblhau'r swydd yn llwyddiannus neu beidio â bod rhan olaf yn unol â manylebau. Er enghraifft, mae diamedrau torrwr llai yn cynnig mwy o gliriad mewn pocedi tynn, tra bod offer mwy yn darparu mwy o anhyblygedd mewn swyddi cyfaint uchel.

Hyd y Toriad a'r Cyrhaeddiad

Dylai hyd y toriad sydd ei angen ar gyfer unrhyw felin ddiwedd gael ei bennu gan y hyd cyswllt hiraf yn ystod llawdriniaeth. Dylai hyn fod cyhyd ag y bo angen yn unig, ac nid mwyach. Bydd dewis yr offeryn byrraf posibl yn arwain at orgyffwrdd lleiaf, setup mwy anhyblyg, a llai o sgwrsio. Fel rheol, os yw cais yn galw am dorri ar ddyfnder sy'n fwy na 5x diamedr yr offeryn, efallai y byddai'n well archwilio opsiynau cyrraedd gwddf yn lle toriad hir.

Proffil Offer

Yr arddulliau proffil mwyaf cyffredin ar gyfer melinau diwedd yw sgwâr, radiws cornel, a phêl. Mae gan y proffil sgwâr ar felin ben ffliwtiau gyda chorneli miniog sydd wedi'u sgwario i ffwrdd ar 90 °. Mae proffil radiws cornel yn disodli'r gornel finiog fregus â radiws, gan ychwanegu cryfder a helpu i atal naddu wrth estyn bywyd offer. Yn olaf, mae proffil pêl yn cynnwys ffliwtiau heb waelod gwastad, ac yn cael ei dalgrynnu ar y diwedd gan greu “trwyn pêl” ar flaen yr offeryn. Dyma'r arddull felin ddiwedd gryfaf. Nid oes cornel i ymyl torri crwn llawn, gan dynnu'r pwynt methu mwyaf tebygol o'r offeryn, yn groes i ymyl miniog ar felin ddiwedd proffil sgwâr. Mae proffil melin diwedd yn aml yn cael ei ddewis yn ôl gofynion rhannol, fel corneli sgwâr mewn poced, sy'n gofyn am felin pen sgwâr. Pan fo'n bosibl, dewiswch offeryn gyda'r radiws cornel mwyaf a ganiateir gan eich gofynion rhannol. Rydym yn argymell radiws cornel pryd bynnag y bydd eich cais yn caniatáu ar ei gyfer. Os oes angen corneli sgwâr yn llwyr, ystyriwch garw gydag offeryn radiws cornel a gorffen gyda'r offeryn proffil sgwâr.

A ddylwn i ddefnyddio Offeryn wedi'i Gorchuddio?

Pan gaiff ei ddefnyddio yn y cymhwysiad cywir, bydd teclyn wedi'i orchuddio yn helpu i hybu perfformiad trwy ddarparu'r buddion canlynol:

  • Mwy o Baramedrau Rhedeg Ymosodol
  • Bywyd Offer estynedig
  • Gwell Gwacáu Sglodion

EISIAU GWEITHIO GYDA NI?